Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

CE İşareti

·          

 

CE İşareti Nedir?

·          

 

CE İşareti İle İlgili Sorular ve Cevaplar

·          

 

CE Uygunluk İşareti İliştirilmesini Öngören Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uyumunda Son Durum

·          

 

Birinci Beyan Metni (Türkçe)

·          

 

Birinci Beyan Metni (İngilizce)

·          

 

İkinci Beyan Metni (Türkçe)

·          

 

İkinci Beyan Metni (İngilizce)

 

 

 

 

 

CE İşareti Nedir?

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. CE İşareti büyük oranda ürünlerin güvenliğine ilişkin bir işaret olmakla birlikte 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinde olduğu gibi bazen güvenlik dışındaki hususları da temsil edebilmektedir. 

Yeni Yaklaşım Politikasıyla getirilen sisteme genel olarak bakıldığında, ürünlerin karşılamak zorunda olduğu temel gereklerin direktiflerde belirlendiği, uyumlaştırılmış standartlara atıfta bulunularak bu standartlara uygun ürünlerin direktifteki temel gerekleri karşıladığı varsayılmaktadır. Başka bir ifadeyle, ülkemizdeki uzun yıllar süren uygulamanın tersine standartlar ihtiyari kabul edilmekte, temel gerekleri karşılayan başka çözüm yollarına da imkan tanınmaktadır. Uyumlaştırılmış standartlar ise Avrupa Komisyonu'nun görevlendirmesiyle Avrupa Standardizasyon Kuruluşları olan CEN, CENELEC ve ETSI tarafından yerine getirilmektedir. AB'nin Yeni Yaklaşım Direktifleri ile bu direktiflerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların listesine www.newapproach.org adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.    

CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

 "CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:

I.  İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır. 

 

Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin,  geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

 II. “CE” işareti;             

 

1) Ek-1’de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,

2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur,

3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,

III.   “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

IV.   “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

V.  İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

VI.  Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

VII. Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

VIII.  “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

Bugüne kadar belli ürünler itibariyle AB’ye ihracatta zorunlu olarak aranan CE İşareti uygulaması, 2002 yılından itibaren, Türkiye’de de iç piyasaya arz edilecek ürünler ile ithal edilecek ürünler için zorunlu hale gelmiştir. 

“CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI HANGİLERİDİR ?

Halihazırda;

o    alçak gerilim cihazları,

o    basit basınçlı kaplar,

o    oyuncaklar,

o    inşaat malzemeleri,

o    elektromanyetik uyumluluk,

o    makineler,

o    kişisel koruyucu donanımlar,

o    otomatik olmayan tartı aletleri,

o    vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar

o    tıbbi cihazlar,

o    in vitro tıbbi tanı cihazları,

o    gaz yakan aletler,

o    sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,

o    sivil kullanım için patlayıcılar,

o    potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,

o    asansörler,

o    ev tipi elektrikli buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimlilik gerekleri direktifi,

o    basınçlı ekipmanlar,

o    gezi amaçlı tekneler,

o    telekomünikasyon terminal cihazları ve uydu yer istasyonları,

o    radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları (bir önceki ürün grubuyla birleştirilmiştir.),

o    insan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı,

o    florasan aydınlatma balastlarının enerji verimliliği,

o    ölçü aletleri,

o    açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü

ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri kapsamına giren ürünlere, bu direktiflerde öngörülen modüller (uygunluk değerlendirme seçenekleri) çerçevesinde CE İşareti konulmaktadır.  

AB’nin Yeni Yaklaşım kapsamı mevzuatına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir:

http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp 

“CE” İŞARETİ ÜRÜNE NASIL KONULUR ? 

CE İşareti, ürünün AB’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.

Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasından İthalatçı ve yetkili temsilci sorumludur. Ancak; eğer imalatçı ya da imalatçının yetkili temsilcisi Avrupa Birliğinde veya Türkiye'de yerleşik  değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

CE İşaretinin konulması için AB Direktiflerinde öngörülen uygunluk değerlendirme işlemleri genel olarak 2 gruba ayrılabilir:

a) İlk olarak, imalatçı, kendi imkanlarıyla veya başka bir test kuruluşuna ürününün testini yaptırmak suretiyle, ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit edebilmektedir. Ürünün uygun olması halinde, imalatçı bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE işaretini koymaktadır. Bu uygunluk değerlendirme yönteminin öngörüldüğü ürün gruplarına bakıldığında, daha düşük risk taşıdıkları ve/veya taşıdıkları riskin tespitinin görece daha kolay olduğu görülmektedir. 

b) İkinci olarak, daha yüksek riskli ve/veya riskin değerlendirilmesinin tespit edilebilirliğinin daha zor olarak görüldüğü  ürün gruplarında ise, imalatçının mutlaka AB üyesi ülkelerde veya Türkiye'de yerleşik olan onaylanmış kuruluşlara (notified body) başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Üçüncü bir taraf olmak zorunda olan bu test ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yapacağı test sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde imalatçı yine bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE İşaretini koymaktadır. 

Bir ürün için hangi türden uygunluk değerlendirmesi yöntemine başvurulacağı konusunda temel rehber ilgili ürün direktifi olup, burada izlenecek uygunluk değerlendirme işlemleri detaylı olarak belirlenmiştir. 

Avrupa Birliğinde, CE İşareti verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke ve Türkiye yetkili kuruluşları tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. Üye ülke ve Türkiye yetkili kuruluşları tarafından belirlenen OK adayları Komisyona bildirilmektedir. Komisyon tarafından uygun görülen ve kimlik numarası olan OK'ların görevlendirildikleri ilan edilmektedir.  ( http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792) Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir. AB’de bu kuruluşların akredite edilmiş olmaları yetkinliklerini ispat konusunda yaygın bir yol olarak görülmektedir.

ÜRÜNE “CE” İŞARETİ KONULMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

o    Ürününüzle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifini/Direktiflerini belirleyiniz.

o    Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını tespit ediniz.

o    Ürününüzün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan milli kuralların bulunup bulunmadığını araştırınız.

o    Ürününüzün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde/Direktiflerinde yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit ediniz (Modül).

o    Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediğini belirleyiniz.

o    Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olmak açısından, talep edilen tüm test ve uygunluk kriterlerini tamamlamak için bir Onaylanmış Kuruluş ile yakın olarak çalışınız.

o    Teknik Dosyayı ve Direktif/Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeleri muhafaza ediniz.

o    Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici delilleri hazırlayınız.

o    Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye “CE” işaretini doğru olarak konulduktan sonra ürünü piyasaya arz ediniz.

CE İşareti İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Soru 1) "CE işareti" kısaca nedir? 

Cevap 1) CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün imalatçısı ve yetkili temsilcisi tarafından veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) tarafından gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. "CE" İşareti, ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve  ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanısıra, CE İşaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir. 

CE işareti aşağıdaki şekilde sembolize edilmektedir: 

Soru 2) “CE işareti” neden önemlidir?

Cevap 2) “CE işareti”, Avrupa Birliği"nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere konulan bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde ve Türkiye'de piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi  görmektedir. Türkiye’nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak benzer mevzuatı uygulamakta olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelmektedir.

Soru 3) CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye’deki durum nedir?

Cevap 3) Türkiye ile AB arasında gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın (OKK) 8-11. maddeleri, malların serbest dolaşımının temini amacıyla ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki AB araçlarının ülkemiz iç mevzuatına dahil edilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda, AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve kuralları 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiştir.

Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu Topluluk mevzuatını uyumlaştıracak olan kamu kuruluşları 15.1.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bu görevlendirme çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşları tarafından yürütülmekte olan mevzuat uyum çalışmalarının bir kısmı sonuçlandırılmış, bir kısmının çalışmaları ise devam etmektedir. AB mevzuatı güncellendikçe, paralel şekilde Türkiye tarafından da güncellemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında yer alan bir kısım AB mevzuatı, ürüne "CE" işareti konulmasını öngörmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizin 1999 yılındaki AB'nin Helsinki Zirvesi'nde "AB Tam Üyeliğine Adaylık" statüsü kazanmasından sonra AB ile ilişkilerimiz Gümrük Birliği'nin yanısıra yeni bir temele oturmuştur. Teknik mevzuat uyumu çalışmaları da böylece yeni boyut kazanmış olup, bundan sonraki süreçte hazırlanan "ulusal program"la uyumu yapılacak AB teknik mevzuatının sayısı da artmıştır. 

Uyumu yapılan teknik mevzuatın hukuki altyapısını oluşturmak üzere, ilgili kamu kuruluşlarının da katkısıyla, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  Bahse konu Kanuna istinaden hazırlanan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik", "CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik" ve "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" 17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  Kanun'un diğer bir uygulama yönetmeliği olan "Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik" ise 3 Nisan 2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup; 3 Mayıs 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  Ancak söz konusu Kanun ile uygulama yönetmeliklerinin 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi, ürünlere CE işareti iliştirilme zorunluluğunun da bu tarihte başlayacağı anlamına gelmemiştir. Ülkemizde üretilerek iç piyasaya arz edilecek olan ürünlerin CE İşareti taşımasının zorunlu olabilmesi için, ilgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından hazırlanan ve ürünlere CE İşareti iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın Türkiye’de yürürlüğe girmesi gerekmiştir. Teknik mevzuat uyumunun pratikte uygulanabilir olması için sadece direktifleri uyumlaştıran yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi yeterli olmayıp, bu direktiflerin atıfta bulunduğu uyumlaştırılmış standartların da ülkemizde "Uyumlaştırılmış Ulusal  Standart" haline getirilmesi ve iç mevzuatımıza aktarılması gerekmiştir. Bu ise, kendi teşkilat yasası ve bu yasaya istinaden 4703 sayılı Kanun'da yapılan görevlendirmeye göre Türk Standardları Enstitüsü tarafından yerine getirilmektedir. "Uyumlaştırılmış Ulusal Standart" haline getirilmiş olan standartların yetkili kuruluşlar tarafından ilgili olduğu yönetmelik ve referans numaralarıyla birlikte Resmi Gazete'de duyurulması gerekmektedir.     

Bu durumda, ülkemizde CE İşareti için tek bir uygulama tarihi söz konusu olmayıp, uygulama ilgili ürün mevzuatının yürürlüğe girmesiyle peyderpey başlamaktadır. Bu çerçevede, üreticilerimizin ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyan yetkili  kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Soru 4) “CE işareti” olmazsa ne olur?

Cevap 4) Dış ticaretimiz açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazarımız açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına arz edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. 

Soru 5) Hangi ürünlerde bu işaret bulunmalıdır?

Cevap 5) CE İşareti, AB’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerde kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, AB Direktiflerinin ülkemizde uygulanabilmesi için bu direktiflere paralel olarak ilgili  kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan "ürün yönetmelikleri" aracılığıyla ülkemiz iç mevzuat sistemine mal edilmesi gerekmektedir (teknik mevzuat uyumu). Direktifleri uyumlaştıran yönetmeliklerin metinlerinin Resmi Gazete'den, ilgili yetkili kuruluşlardan veya bu kuruluşların internet sitelerinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Soru 6) “CE işareti” nin ürüne konulmasının yolları nelerdir?

Cevap 6) CE işaretinin ürüne nasıl konulacağı, ürüne bağlı olarak ilgili direktiflerde belirtilmektedir.

Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından imalatçı ve yetkili temsilci sorumludur. Ancak; eğer imalatçı ya da imalatçının yetkili temsilcisi Avrupa Birliğinde veya Türkiye'de yerleşik değilse ,  ithalatçı ürünün "CE" işareti taşıdığını teyit etmekten sorumludur. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. İmalatçının bu işareti ürüne koyabilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;

o    Bir kısım ürün grupları için (bunlar genelde düşük risk arz eden ve/veya arz ettikleri riskin tespitinin görece kolay olduğu ürünlerdir, örneğin, bazı makinalar), direktifin temel gereklerine uygunluk, imalatçının kendisi tarafından ya kendi test imkanları ya da başka herhangi bir kuruluşun imkanlarının kullanılmasıyla doğrulanabilmekte ve bu ürünler hakkında imalatçının düzenleyeceği uygunluk beyanı ile CE işareti, imalatçı tarafından ürüne konulmaktadır

o    Diğer bir kısım ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makinalar) NANDO internet sitesindeki yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış kuruluşlar-Notified bodies) tarafından doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, imalatçı CE İşaretini ürününe koymaktadır.

Soru 7) Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) nedir? Fonksiyonu nedir?

Cevap 7) Avrupa Birliği mevzuatı, CE İşareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AT Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AT Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (bazı direktiflerde farklı terimler kullanılabilse de genel olarak "notified body" ifadesi kullanılmaktadır.) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşlar Avrupa Komisyonu'na bildirilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AT Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. AB ülkelerinde yerleşik olarak faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların isim ve adreslerine   " http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792" adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir

(Soru 8) Türkiye’de onaylanmış kuruluş bulunmakta mıdır?

Cevap 8) Mevzuat uyumunun tamamlandığı Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri için ülkemiz de AB üye devletleri gibi onaylanmış kuruluş atama yetkisini elde etmiştir. Ulusal yetkili kuruluşlarımız tarafından görevlendirilerek faaliyete geçen Türk onaylanmış kuruluşlarına ilişkin Bakanlığımız internet sitesinden veya Avrupa Komisyonu'na ait NANDO internet sitesinden  ulaşmak mümkündür.

Soru 9) İmalatçının her ürün için mutlaka onaylanmış kuruluşa başvurması gerekli midir?

Cevap 9) İmalatçının, herhangi bir onaylanmış kuruluşa başvurmaksızın da ürününe CE İşareti koyduğui durumlar bulunmaktadır. Bu husus her bir ürün/ürün grubu için ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Bu çerçevede, imalatçının ürettikleri ürünlerle ilgili direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyan kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Soru 10) Ülkemizde her ürün grubuyla ilgili olarak onaylanmış kuruluş olacak mıdır?

Cevap 10) Onaylanmış kuruluşların mevcudiyeti tamamen piyasa koşullarına göre şekillenmektedir. Sektörün ihtiyacına ve onaylanmış kuruluş potansiyeline göre yetkili kuruluşun aynı alanda faaliyet göstermek üzere birden fazla onaylanmış kuruluş görevlendirmesi söz konusu olabileceği gibi bir alanda onaylanmış kuruluş olmak karlı bir faaliyet olarak görülmezse o alanda hiç onaylanmış kuruluş görevlendirilmeyebilir. Bu durumda, bu alandaki belgelendirme hizmetlerinin AB ülkelerinde yerleşik onaylanmış kuruluşlardan sağlanması söz konusu olacaktır. Bu kuruluşların ülkemizde temsilcilikleri de bulunabilmektedir.     

Soru 11) İmalatçılarımızın ne yapması gerekmektedir?

Cevap 11) İmalatçılarımız, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit ederek, söz konusu direktifleri incelemeli ve bütün unsurlarıyla özümsemeli; gerekiyorsa üretim bandında değişikliğe gitmeli ve buna göre belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.  

Soru 12) Her Yeni Yaklaşım Direktifi ürüne CE İşareti konulmasını gerektirir mi?

Cevap 12) Hayır. Yeni Yaklaşım Politikasının ilklerine göre hazırlanmış olan direktiflerin bazıları ürüne CE işareti konulmasını öngörmemekte olup, bunlarda başka türlü işaretlemeler söz konusu olabilmektedir.  

Bu ürün grupları:

a) Ambalajlama ve Atıkları

b) Trans-Avrupa Yüksek Hızlı Ray Sistemlerinin Uyumu

c) Denizcilik Ekipmanı (Gemi Teçhizatı)

d) Taşınabilir Basınçlı Ekipman 

e) Trans-Avrupa Geleneksel Ray Sistemlerinin uyumu

·          

 

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri

·          

 

Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına Uyumda Son Durum (Haziran 2014)

·          

 

Yeni Yaklaşım ve Global Yaklaşım Temelli Direktiflerin Uygulanmasına Dair Rehber (2014)

·          

 

CE İşareti

 

 

 

·          

 

Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sayfası

Onaylanmış Kuruluşlar

Onaylanmış Kuruluşlar Listesi

·         Ulusal Onaylanmış Kuruluşlarımız

 

 

AB Teknik Mevzuatı İle İlgili Adresler

 

o     Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı 

www.europa.eu.int/eur-lex

o     Piyasa Gözetimi

www.prosafe.org

o     Yeni Yaklaşım Direktifleri, Uyumlaştırılmış Standartlar ve CE İşareti

http://www.prosafe.org

www.europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach

http://www.cenorm.be

o     Avrupa Standardizasyon Kuruluşları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)

www.cenorm.be

o    Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC)

http://www.cenelec.org  

o    Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)

www.etsi.org

o    Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

http://www.turkak.org.tr 

TSE VE CE İŞARETİ 

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu"Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.  
CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu
olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE " baş harflerinden oluşur:

Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

 

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783'dir.

"CE" uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için; "CE 1783" şeklindedir.

 

Onaylanmış Kuruluş kapsamımız için tıklayınız.

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

·         Aşağıdaki tabloda verilen CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan,  

·         Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,  

·         Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,  

·         Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,  

CE işareti taşıması gerekmektedir.

' CE '' İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ  

1.     Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.  

2.     Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.

3.     Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.  

4.     Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir.  

5.     Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.

6.     Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir  

7.     Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

CE İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI 

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik
yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali
sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen
yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan

çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

YENİ YAKLAŞIM VE MODÜLER SİSTEM  

"Yeni Yaklaşım"da direktifler çok fazla teknik detay içermemekte, üretilen malların, mal gruplarına göre uyması
gereken genel kuralları belirlenmektedir. Ayrıca, "Temel Gerekler"e uygun malların serbest dolaşım içinde
olması sağlanmaktadır.

Direktifler ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece benzer işlevleri gören
ürünler, gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için "asgari güvenlik" koşulları
sağlanmıştır.  
1990 yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde "modüler" bir anlayış uygulanmaktadır.  
Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk
oranlarını dikkate alarak belirlemektir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde, Modüler Yaklaşımın yerine, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi şeklinde  isimlendirilen bir yaklaşım söz konusudur.

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri;

SİSTEM 1+ / 1

Ürün Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Performans Değişmezlik Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri :

1.     Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)  

2.     Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri

(b)   Onaylanmış Ürün Belgelendirme Kuruluşu  görevleri :

1.     Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara dayanarak malzeme tipinin tespiti

2.     Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi

3.     Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi

4.     Malzemelerin piyasaya arzından önce numunelerinin rastgele denetlenmesi (sadece 1+ için)

SİSTEM 2+

Fabrika Üretim kontörlü Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri :

1.     Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)

2.     Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin testleri

3.     Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

(b)   Onaylanmış Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu  görevleri :

1.     Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi

2.     Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi

SİSTEM 3 

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri : Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)

(b)   Onaylanmış Laboratuvarın  görevleri : Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

 

SİSTEM 4 

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri :

1.     Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)

2.     Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

(b)   Onaylanmış Kuruluşun  görevleri :  Yoktur.

 

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

1. Modül A : İç Üretim Kontrolü  
2. Modül B : Tip İncelemesi 3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı  
4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi  
6. Modül F : Ürün Doğrulaması  
7. Modül G : Birim Doğrulaması  
8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

Modül A:
Üretimin  İç Kontrolü Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili
direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar.
Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur. 

Modül B:
AT Tip  İncelemesi Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile
birlikte kullanılır. CE işareti  şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili
direktif doğrultusunda test eder.

Modül C: Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip
İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu
kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında
bulunur. 

Modül D:
Üretim Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir.  İzlediği süreç ISO 9000'nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum
tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin son kontrol ve testler ' alım +
ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine
yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından
gerçekleştirilir.

Modül F: Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte
kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara
uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.  

Modül G: Birim Doğrulaması Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde,
onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE
işareti taşıması gerekir.  

Modül H: Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için
onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000'nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis +
satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standardlara
tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda ; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.

 

 

CE İŞARETİ VE TSE BELGESİ  

CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği
Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte
olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun
olduğunu göstermektedir. Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme
prosedürlerini takip ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak anlamına gelmektedir. Bu temel gerekler
ürün güvenliğine yönelik şartları öngörmektedir. Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri
ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir. Dolayısıyla CE İşareti ürünlerin güvenliğine yönelik

olup esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır.  

Oysa TSE Ürün Belgelendirmesi direktiflerde atıfta bulunulan Standardlarda öngörülen güvenlik şartlarının yanı
sıra performans ve kalite kriterlerini, üretim yerinin yeterliliği ile birlikte göz önünde bulundurularak
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle TSE Belgeli bir ürün güvenli olmanın yanı sıra performans ve kalite açısından
da tüketiciye güvence vermektedir. Bu nedenle ürün belgelendirmesinin CE işaretine bir alternatif olarak
değerlendirilmemesi gerekir. Bunun en bariz göstergesi, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde CE işareti dışında
kalan ürün belgelendirme faaliyetlerinin sürekli artarak devam ediyor olmasıdır. Enstitümüzün 1964 yılında
başlattığı ve günümüze kadar kesintisiz devam ettirdiği ürün belgelendirme hizmetleri, gerek sanayicimiz
gerekse tüketicilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

CE İŞARETİNİN KALİTE YÖNETİM İSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ NEDİR? 

CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle (TS EN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi
bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak
tasarlanıp, üretildiğini simgeler. Modüler sistemde bazı ürün grupları için Kalite Yönetim Sistemlerinin  şart
olduğu görülmektedir.

 

CE İŞARETİ GEREKTİREN YÖNETMELİKLER ( Tıklayınız )

FAYDALI LİNKLER:

- Online Başvuru

- Online Ödeme

Türk Standartları Enstitüsü- TSE (http://www.tse.org.tr/)

( Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara TÜRKİYE Tel : 0312 416 62 00 )

 

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)

http://www.tse.org.tr/docs/g%C3%B6zetimtamimleri/genelge-2014-2-ce.pdf?sfvrsn=2

 

 

Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlükleri Grup Başkanlıklarınca İthalatta Ürün Güvenliği (CE İşareti) İle İlgili Yerine Getirdiği Uygulamalar

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yürütülen İthalatta Ürün Güvenliği denetimleri şu an itibariyle altı ürün grubunda toplanmıştır. Ürün Güvenliği mevzuatının dayandığı temel mevzuat Çerçeve Kanun ve bağlı yönetmeliklerdir. İthalatta ürün güvenliği denetimleri ise bu mevzuata dayanılarak yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimleri Tebliğleri çerçevesinde yürütülmektedir. Her ürün grubu ile ilgili mevzuatlara, yardımcı dokümanlara, başvuru formu örneklerine ilgili resmin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

OYUNCAK

Oyuncakların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri, vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Oyuncak ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Oyuncak ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.  

Başvuru Bilgi Ve Belgeleri:

Oyuncukların İthalat Denetimi Tebliğ (2014/10)

 

Not:  Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!   

Oyuncak Mevzuatları

· Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik (17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmi Gazete)

· Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ (28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete)

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik İle İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ (15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi Gazete)

· Avrupa Komisyonu’nun Oyuncaklara İlişkin Web Sayfaları

· Oyuncak-Türkiye’de oyuncak ile ilgili yasal düzenlemeler

· Oyuncak üreticinin CE işareti koymak için yapması gerekenle

· Oyuncak Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Ulusal Otoriteler

·  Oyuncaklar Hakkında Kılavuz

·  Oyuncak Tüketici Rehberi

·  Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğ

· Bindeez veya Aqua Dots olarak adlandırılan renkli oyuncaklar hakkında Duyuru

· Oyuncaklara İlişkin Onaylanmış Kuruluş Listesi  

 

 

KKD

 

Kişisel Koruyucu Donanımların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Kişisel Koruyucu Donanım ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Kişisel Koruyucu Donanım ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Bilgi ve Belgeleri:

KKD İthalat Denetimi Tebliğ 2014/11

* Not: Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!  

Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatları

 * Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Rehber

Avrupa Komisyonu’nun Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Web Sayfaları

* Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Onaylanmış Kuruluş Listesi

Kişisel Koruyucu Donanımlara İlişkin Açıklayıcı Rehber Doküman

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Yönlendirici İlkeler

Avrupa Birliği Mevzuatı 

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Onaylanmış Kuruluş Listesi

 

TIBBİ CİHAZLAR

 

Tıbbi Cihazların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Tıbbi Cihazların ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Tıbbi Cihazların ithalatının yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Bilgi ve Belgeleri:

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğ 2014/16 sayılı

Tıbbi Cihaz İthalatı Kısa Rehber

 Not: Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!    

Tıbbi Cihaz Mevzuatları

* Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

 

* İn-Vitro (Vücut Dışında Kullanılan) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

* Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

* Tıbbi Cihaz, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

* Tıbbi Cihazlar Bilimsel ve Teknik Danışma Komisyonu Hakkında Yönerge

* Tıbbi Cihaz Rehber Dokümanları (MEDDEV DÖKÜMANLARI)

* T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)

* Tıbbi Cihazlar/Piyasa Gözetim Denetim

* Tıbbi cihaz üretici ve ithalatçı firmalarına duyuru

https://ugs.dtm.gov.tr/UGS/Urunler/TibbiCihazlar.jsp

(Aşağıdaki bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.)

  • Avrupa Komisyonunun Tıbbi Cihazlara İlişkin web sayfası
  • Tıbbi Cihazlar Tebliği Bilgi Notu

* Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

 

TELEKOMÜNİKASYON

    

Telekomünikasyon ürünlerinin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

 

Başvuru Belge ve Bilgileri

TTTE İthalat Denetimi Tebliğ (2014 / 8)

-  * Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir! 

 

Telekomünikasyon Mevzuatları

Telekomünikasyon Kurumu Düzenlemeler / Yönetmelikler

Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/Ec) (24.03.2007 Tarih ve 26472 Sayılı Resmi Gazete)

Değişikliklerin işlendiği 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)

2/3/2009 tarihli ve 27157 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinde (1999/5/EC) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik (26.02.2004 Tarih ve 25385 Sayılı Resmi Gazete)

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.05.2009 tarih ve 27219 Sayılı Resmi Gazete

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2009/1)(25 Nisan 2009 tarih ve 27210 Sayılı Resmi Gazete)

TTTE Yönetmeliğine İlişkin Onaylanmış Kuruluş Listesi

https://ugs.dtm.gov.tr/UGS/Urunler/Telsiz.jsp(Aşağıdakiler bu linkte mevcuttur.)

  • Avrupa Komisyonu'nun TTTE' ye İlişkin Web Sayfası
  • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği
  • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve Onaylanmış Kuruluşlar
 

PİL VE AKÜLER

   

Pil ve Akülerin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Pil ve Akülerin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Pil ve Akülerin ithalatının yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.


Başvuru Belgeleri ve Bilgileri

Pil ve Akülerin İthalat Denetimi Tebliği (2014 / 15)

- Pil ve Akü İthalatı Kısa Rehber

* Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!  

  Pil ve Akülerin Mevzuatları

- APAK Yönetmeliği

 

YAPI MALZEMELERİ

   

Yapı ürünlerinin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Yapı ürünlerinin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Yapı ürünlerinin ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Başvuru Belge ve Bilgileri

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (2014/ 14)

* Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!

 

 

 

 

Yapı Malzemeleri Mevzuatı 

 

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

* Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

* Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) İlişkin Açıklayıcı Dokümanlar Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite Ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-05)

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-04)

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-06)

 

 

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)

http://www.tse.org.tr/docs/g%C3%B6zetimtamimleri/genelge-2014-2-ce.pdf?sfvrsn=2

CE SERTİFİKASI ÖRNEKLERİ


Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05