Hususi Damgalı Pasaport Şartlarında Değişiklik

Resmi Gazetede yayımlanan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile, Karar kapsamında hususi damgalı pasaport tahsisi için ilgili her takvim yılında ihracat yapma şartı kaldırılmış olup, firmaların son 3 takvim yılındaki ortalama ihracat tutarı baz alınacaktır.

Ayrıca, Karar kapsamında hususi damgalı pasaport tahsis edilemeyecek kimseler arasına, devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatları bulunan kişiler eklenmiştir.

Söz konusu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181024-21.pdf adresinden erişilebilmektedir.