İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT

 

İlgili Uzman

Kubilay Yapıcıoğlu - 0 312 447 27 40 / 162 - yapiciogluk@oaib.org.tr

ÖRNEK TALEP FORMU (FORMU DOLDURMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ!)

-PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ TASLAĞI
-PASAPORT TALEP FORMU

Yeşil Pasaport ile Vizesiz
Giriş Yapılabilen Ülkeler

Yeşil Pasaport ile Vizesiz Giriş Yapılamayan Ülkeler

 


GENEL BİLGİLER


“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile;


- Müraacat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalaması;
o 1-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
o 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
o 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
o 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,
o 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

- Yukarıda belirtilen ortalamalarda ihracat yapan firmalar resmi Dış Ticaret İstatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

- Pasaport başvurusu ilk olarak üyesi olunan İhracatçı Birliği'ne yapılır.

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları kapsamayacaktır.

- Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

- İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

- Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün içinde pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

- Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.


PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ TASLAĞI ***
PASAPORT TALEP FORMU ***

*** Pdf dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir!

BAŞVURU SÜRECİ


İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne Başvuru

- Hususi Damgalı Pasaport müracaatı İçişleri ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu doldurularak gerekli belgeler ile birlikte bir dilekçe ekinde üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne elden veya kargo/posta yoluyla sunulur.

- Başvuru sahibinin sunduğu form ve ekindeki belgelerin doğruluğu, firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği tarafından kontrol edilir ve ilgili İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır.

- İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, başvuru sahibinin seçeceği Bölge Müdürlüğü'ne muhatap bir üst yazı ile birlikte onaylı talep formunu başvuru sahibine elden veya kargo/posta yoluyla teslim eder.

Bölge Müdürlüğü'ne Başvuru

- Başvuru sahibi onaylı form ile birlikte ilgili Bölge Müdürlüğü'ne başvurur.

- Bölge Müdürlüğü tarafından formun eksiksiz doldurulduğu ve firmanın pasaport alabilecek yetkili sayısı kontrol edilir. Formdaki “Firmanın … yılında hususi damgalı pasaport alabilecek toplam yetkili sayısı” alanı ve düzenlenme tarihi alanı Bölge Müdürlüğü tarafından bu kontrol sırasında doldurulur.

- Söz konusu form müracaat sahibinin başvuracağı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü muhatap bir üst yazı ile Bölge Müdürlüğü tarafından müracaat sahibine teslim edilir.


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Başvuru

- Müracaat sahibince, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne sunulacak belgeler ve Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen yazı ile birlikte, yazının muhatabı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapılır.
- Formun düzenleme tarihinden itibaren 60 gün geçerli olduğuna, bu kapsamda, müracaat sahibi tarafından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılacak başvuruların formun geçerlilik süresi içinde yapılmasına dikkat edilir.

PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ TASLAĞI***
PASAPORT TALEP FORMU***
*** Pdf dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir!

GEREKLİ OLAN BELGELER


İhracatçı Birliği'ne sunulacaklar
1- Pasaport Başvuru Dilekçesi (Pdf dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir!)
2- İhracatçı Firma Yetkilileri için hususi damgalı Pasaport Talep Formu (Form elektronik ortamda eksiksiz doldurulmalıdır. Formun çıktısı ön ve arka yüzü tek sayfa, arkalı önlü olarak alınmalıdır. Islak imzalı olmalıdır, Düzenlenme tarihi kısmı Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır, boş bırakılmalıdır) (Müracaat sahibi Nüfus Cüzdanına sahipse, formda yer alan “Seri No” satırına nüfuz cüzdanının ön yüzünde “SERİ” satırında yer alan 1 harf ve 2 rakam ile “No” ibaresinden sonra belirtilmiş olan 6 haneli rakamın yazılması, “Geçerlilik Tarihi” satırının boş bırakılması, “Veren Makam” satırına Nüfuz Cüzdanının arka yüzünde yer alan “Verildiği Yer” kısmında yer alan bilginin yazılması gerekmektedir.) (Müracaat sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahipse, formda “Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Nüfus cüzdanı seri numarası yazılırken Seri ile No arasında bir boşluk bırakılması gerekmektedir.)
3- 1 adet fotoğraf. (Formun doldurulmasını müteakip formda yer alan “fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırılır. Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik olması zorunlu değildir. Fotoğrafların kutuyu aşmayacak büyüklükte olması ve aşmayacak şekilde yapıştırılması zorunludur.  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yapılacak başvuruda formla birlikte ibraz edilecek 2 adet fotoğrafın biyometrik (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun) olması zorunludur.)
4- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi
5- Güncel Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
6- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli imza sirküleri aslı (İmza sirkülerinin, aslı ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince görülmesi ve onaylanması kaydıyla yalnızca fotokopisi muhafaza edilebilir.)
7- Müracaat sahibi firma çalışanı ise başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük 3 aylık SGK bildirgesinin aslı. (E-Bildirge kabul edilir).
8- Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler


- Form üzerinde herhangi bir sayı veya harfin elle düzeltilmemesi gerekmektedir. Elle düzeltilen formlar reddedilir!

- Form doldurulurken yazılan yazıların kutuları aşmaması gerekmektedir!

- Formda müracaat sahibi ve yetkili temsilci imzalarının belirtilen imza alanlarının üst tarafına atılması ve kesinlikle şirket kaşesi basılmaması ve imzaların Bölge müdürü alanına kesinlikle taşırılmaması gerekmektedir.

- Eksik belge ile müracaat halinde başvuru işleme alınmaz!

- Pasaport Talep Formu üzerinde silinti, kalıntı ya da karalama bulunmamalıdır!

- 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine ve Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamakta olup, anılan belgelerin
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılacak başvuru esnasında ibrazı zorunludur!

- Pasaport Talep Formunda yer alan ''Düzenlenme Tarihi'', ''Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı'' ve ''Mühür'' kısımları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince doldurulmaz/mühürlenmez. Bu kısımlar, Bölge Müdürlüğünce doldurmak ve mühürlenmek üzere boş bırakılır.

- Pasaport Talep Formu tüm ilgililerce ıslak imza ile imzalanır.


Bölge Müdürlüğü'ne sunulacaklar
1- İhracatçı Birlikleri tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili Bölge Müdürlüğü'nü muhatap İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği yazısı.


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne sunulacaklar
1- Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne muhatap Bölge Müdürlüğü yazısı.
3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı.
4- Pasaport alacak kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf
(Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun).
5- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
6- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.


NOT:
Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaydettiği tarihi izleyen on beş gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce, derhal pasaportu veren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne bildirilir ve pasaport İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.


İlgili Haberler:

Hizmet İhracatçılarına Yeşil Pasaport
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Aracığıyla İhracat Yapan Firmalara Yeşil Pasaport